Výchovný poradca

Konzultačné hodiny:  Štvrtok  od 13:00  - 16:00

 

Testovanie 5-2017

 Dôležité informácie pre deviatakov

Na trhu práce je veľa nedostatkových profesií

 

TERMÍN TESTOVANIA


TESTOVANIE JE URČENÉ

CIELE TESTOVANIA
  

 

 

 

 

TESTOVANÉ PREDMETY
ČAS RIEŠENIA TESTOV

POČET TESTOVÝCH ÚLOH
 


TYPY ÚLOH
Z TESTOVANÝCH
PREDMETOV
 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE ÚLOH

 

POVOLENÉ POMÔCKY
MATEMATIKA
VYUČOVACIE JAZYKY
 

NEPOVOLENÉ POMÔCKY
MATEMATIKA
VYUČOVACIE JAZYKY
 

22. november 2017 (streda)
žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom
slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane ţiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem ţiakov s mentálnym
postihnutím)

získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe
na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov,
monitorovať stav vedomostí a zručností ţiakov

poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti
spätnú väzbu pripravenosti ţiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň
ISCED 2 v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania
 

 matematika
slovenský jazyk a literatúra
maďarský jazyk a literatúra


60 minút - matematika
60 minút - vyučovací jazyk

30 úloh - matematika
30 úloh - vyučovací jazyk

MATEMATIKA
úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh)
úlohy s výberom odpovede z moţností A, B, C, D,
z ktorých je vţdy iba jedna správna (10 úloh)

VYUČOVACÍ JAZYK
úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,
z ktorých je vţdy iba jedna správna (20 úloh)
 úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)

1 bod za správnu odpoveď
0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď
 

pero, ktoré píše namodro

 

 pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra
výpisky, učebnice, študijné materiály
 

Celoslovenské Testovanie 9 - 2018 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa uskutoční dňa 21.3.2018.
Príchod do školy 7:45 hod.

Informácie k testovaniu sú uvedené na www.nucem.sk v časti Testovanie 9.
Náhradný termín testovania 5. 4. 2017


 

Pekár, kuchár, železničiar, stolár, farmár, obuvník a mnohé ďalšie patria medzi nedostatkové profesie, teda tie, o ktoré je na trhu práce veľký záujem.

PEKÁR

Prognózy trhu práce hovoria o potrebe 96 pekárov v rokoch 2018 – 2019 a následne o 13 ďalších s výhľadom do roku 2025. Tento trojročný odbor ponúka 6 stredných odborných škôl v Banskej Bystrici, Bratislave, Levoči, Lučenci a v Prešove.

 ŽELEZNIČIAR

Železnice Slovenskej republiky ohlásili, že v rokoch 2018 až 2026 budú vplyvom odchodu pracovníkov do dôchodku potrebovať obsadiť 1856 nosných prevádzkových pozícií. V rámci duálneho vzdelávania je možné študovať učebné  a študijné odbory v oblasti železničnej dopravy na  šiestich stredných odborných školách v Bratislave, Šuranoch, Martine, Trenčíne a v Košiciach.

Študovať je možné trojročné učebné odbory železničiar a elektromechanik ukončené výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške a štvorročné študijné odbory – operátor prevádzky a ekonomiky dopravy  a  mechanik- elektrotechnik.

 KUCHÁR

K nedostatkovým profesiám patrí rovnako aj profesia kuchár. Pre zamestnávateľov je kľúčové vychovať si kvalifikovaných pracovníkov práve prostredníctvom systému duálneho vzdelávania. Jednou z výhod takého typu štúdia je absolvovanie praktickej výučby priamo na pracovisku zamestnávateľa, kde už počas školy žiak získava prax a skúsenosti v reálnom prostredí.

 FARMÁR

K najžiadanejším odborom v rámci poľnohospodárstva patria aj poľnohospodár – farmárstvo, poľnohospodár – mechanizácia či chov oviec a koní.

Znížil sa podiel mladých pracovníkov a toto je dôvod, pre ktorý si skúsení poľnohospodári hľadajú svojich nasledovníkov.

 STOLÁR

Na Slovensku je nedostatok kvalitných stolárov a rovnako tak nedostatok samostatne pracujúcich stolárov. Absolvent sa môže zamestnať vo výrobách a pracovať na jednotlivých strojných zariadeniach alebo ako samostatný pracujúci stolár, teda vyrábať nábytok podľa určitého zadania, alebo ako operátor, ktorý vyrába jednotlivé diely. Prognózy na trhu práce hovoria, že v rokoch 2017/2018 je potrebných 308 stolárov a o dva roky o 210 ďalších.

 LESNÍK

Absolvent tohto odboru získava v štvorročnom študijnom odbore maturitné vysvedčenie, výučný list a osem druhov oprávnení – zváračský preukaz na zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2 – metóda Z– M 1, oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva, oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora (UKT) pri sústreďovaní dreva, oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora (ŠLKT) pri sústreďovaní dreva, oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača (LPV) pri sústreďovaní dreva, oprávnenie na obsluhu krovinorezu, obsluha nakladacieho žeriava – hydraulickej ruky pri odvoze dreva a vývoznej kolesovej súpravy, vodičské oprávnenia  - osobné auto, traktor, nákladné auto do 7,5 tony.

 OBUVNÍK

Profesia obuvníka má omnoho širšie uplatnenie: v odevnom priemysle, pri práci s kožou alebo majú absolventi možnosť zúročiť skúsenosti v zahraničí. Zamestnávatelia zapojení v duálnom vzdelávaní sa zhodujú, že každý z nich by potreboval získať približne 200 zamestnancov a každý rok prijať do prvých ročníkov učebného odboru obuvník 10 až 12 žiakov. Uplatnenie : výroba, dizajn, vývoj a výskum, logistika a počas štúdia získajú rôzne nemecké certifikáty platné nielen na Slovensku.

 UMELECKÝ KOVÁČ

K nedostatkovým odborom patria umelecký kováč a zámočník, zlatník a klenotník, umelecký rezbár, umelecký smaltér, ale aj umelecké odbory potrebné v divadelnej oblasti.

 „Rodičia majú ešte stále predstavu, že dať dieťa na strednú odbornú školu znamená, že bude chodiť v zašpinených montérkach. Už dávno to tak nie je. Napríklad aj karosári či mechatronici pracujú dnes už v úplne iných podmienkach ako pred 20 rokmi, často je ich práca spojená s diagnostikou alebo programovaním,“ približuje Michal Bartók jednu z častých reakcií rodičov na možnosť štúdia na strednej odbornej škole.