Výchovný poradca

Konzultačné hodiny:  Štvrtok  od 13:00  - 16:00

 

Testovanie 5-2016

 Dôležité informácie pre deviatakov

TERMÍN TESTOVANIA


TESTOVANIE JE URČENÉ

CIELE TESTOVANIA
  

 

 

 

 

TESTOVANÉ PREDMETY
ČAS RIEŠENIA TESTOV

POČET TESTOVÝCH ÚLOH
 


TYPY ÚLOH
Z TESTOVANÝCH
PREDMETOV
 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE ÚLOH

 

POVOLENÉ POMÔCKY
MATEMATIKA
VYUČOVACIE JAZYKY
 

NEPOVOLENÉ POMÔCKY
MATEMATIKA
VYUČOVACIE JAZYKY
 

23. november 2016 (streda)
žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom
slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane ţiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem ţiakov s mentálnym
postihnutím)

získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe
na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov,
monitorovať stav vedomostí a zručností ţiakov

poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti
spätnú väzbu pripravenosti ţiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň
ISCED 2 v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania
 

 matematika
slovenský jazyk a literatúra
maďarský jazyk a literatúra


60 minút - matematika
60 minút - vyučovací jazyk

30 úloh - matematika
30 úloh - vyučovací jazyk

MATEMATIKA
úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh)
úlohy s výberom odpovede z moţností A, B, C, D,
z ktorých je vţdy iba jedna správna (10 úloh)

VYUČOVACÍ JAZYK
úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D,
z ktorých je vţdy iba jedna správna (20 úloh)
 úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)

1 bod za správnu odpoveď
0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď
 

pero, ktoré píše namodro

 

 pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra
výpisky, učebnice, študijné materiály
 

Celoslovenské Testovanie 9 - 2017 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa uskutoční dňa 5. 4. 2017.
Príchod do školy 7:45 hod.

Informácie k testovaniu sú uvedené na www.nucem.sk v časti Testovanie 9.
Náhradný termín testovania 20. 4. 2017

Zákonný zástupca odovzdáva prihlášku na talentové skúšky riaditeľovi školy do 20.2.2017.

Prihlášky na SŠ odosiela riaditeľ školy do 28.2.2017.

Talentové skúšky na školách sú :

od 25.3.2017 do 15.4.2017.

Na ostatné stredné školy zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi školy do 10.4.2017.

ZŠ odosiela prihlášku na danú SŠ do 20.4.2017.